UYGULAMADAN ÖRNEKLERLE ÇALIŞMA HAYATINDA CİNSİYETE DAYALI AYRIMCILIK VE EŞİT DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ’NÜN İNCELENMESİ
Yazı

UYGULAMADAN ÖRNEKLERLE ÇALIŞMA HAYATINDA CİNSİYETE DAYALI AYRIMCILIK VE EŞİT DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ’NÜN İNCELENMESİ

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Çalışma şartları ve dinlenme hakkı” başlıklı 50. Maddesinde aynen; “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar…” denilmektedir. Madde gerekçesinde; çalışma şartlarının çalışanın yaşına, cinsiyetine ve gücüne uygun olmasının, küçükler ile kadınların özel olarak himaye edilmesinin...

TÜRK İŞ HUKUKUNDA GREV VE LOKAVT
Yazı

TÜRK İŞ HUKUKUNDA GREV VE LOKAVT

Toplu iş sözleşmesinden doğan birtakım uyuşmazlıkların mevcut olduğu ve bu uyuşmazlıkların sulh ile çözülememesi halinde toplu iş sözleşmesine tabi işçilerin veyahut diğer taraftan işverenin başvurabileceği 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nda öngörülmüş olan sendikal hak ve mücadeleler yer almaktadır. Toplu iş sözleşmesi ile çalışan işçiler bakımından bu mücadele yolu grevken, işveren tarafın...

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE ÇAĞRI UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Yazı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE ÇAĞRI UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bir işyerinde veyahut işletmede toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olan sendika Aile, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Bakanlığı’na başvuruda bulunmak üzere yetki tespiti talebinde bulunabilecektir. Bakanlık, başvuru üzerine kayıtlarına göre başvuru tarihi itibarıyla işçi sendikasının yetkili olduğunu tespit ettiğinde, başvuruyu, işyeri veya işletmedeki o işkolunda kurulu işçi sendikaları ile taraf olacak işveren sendikası veya sendika...

İŞYERLERİNDE VE İŞLETMEDE SENDİKA YETKİSİ
Yazı

İŞYERLERİNDE VE İŞLETMEDE SENDİKA YETKİSİ

Sendika, 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 1. maddesinde; “İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar” olarak tanımlanmıştır. Dünyada günümüzdeki sendikal faaliyetlere benzer faaliyetler ilk...

İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI VE CEZAİ ŞART
Yazı

İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI VE CEZAİ ŞART

Giriş İşçinin, iş ilişkisi sırasında işverene ait müşteri çevresi, üretim sırları vb. özel ve önemli bilgileri öğrenmesi mümkündür. İşçinin iş ilişkisi sırasında işverene ait öğrendiği bu gizli bilgileri, iş sözleşmesi devam ederken veya iş sözleşmesinin sona ermesi akabinde kullanmak suretiyle işverenle rekabet etmesini önlemek amacıyla işveren işçi ilişkilerinde rekabet etmeme düzenlemelerine ihtiyaç duyulmuştur. 4857 sayılı...

TÜRK İŞ HUKUKUNDA PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)
Yazı

TÜRK İŞ HUKUKUNDA PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)

Giriş Psikolojik taciz (mobbing) kavramının hukuk literatüründe kesin ve net bir tanımı olmamakla birlikte sözlük anlamı olarak; “özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulaması” şeklinde tanımlanmaktadır. Türk Hukuk’unda psikolojik taciz (mobbing) kavramına ilişkin doğrudan bir düzenleme bulunmamakla birlikte...

İŞ HUKUKU’NDA GEBE, EMZİREN VE ÇOCUĞU OLAN KADINLARIN HAKLARI
Yazı

İŞ HUKUKU’NDA GEBE, EMZİREN VE ÇOCUĞU OLAN KADINLARIN HAKLARI

Kadın çalışanların çalışma hayatında gebelik yaşamaları ve bakıma muhtaç çocuklarının olması; hem çocuğun bakım ve gözetimi için annenin izin ve diğer çalışma şartlarını düzenlemeyi gerektirmiş hem de annenin çalışma hayatına geri dönüşünü kolaylaştıran önlemlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Nitekim çalışma özgürlüğünün korunmasının esas olması yanında, çocuğun sağlıklı bir çevrede yaşama ve gelişme hakkı gözetildiğinde; işverenlerin gebeliğin...

ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDEKİ  MUVAZAA SORUNU
Yazı

ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDEKİ MUVAZAA SORUNU

Son dönemlerde sıkça gündeme gelen sorunlardan biri de asıl işveren ve alt işveren ilişkisindeki muvazaa sorunudur. Özellikle iş ilişkilerindeki zayıf taraf olan işçinin gerek işçilik hakları gerekse de iş ilişkisinden kaynaklanan diğer sosyal haklarında kesinti yapılması veya bu hakların hiç işçiye verilmemesi amacıyla hukuka uygun olmayacak şekilde alt işverenlik ilişkisi kurulmaktadır. Söz konusu bu muvazaa...

İŞ KANUNU 25/II-d MADDESİ KAPSAMINDA İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ
Yazı

İŞ KANUNU 25/II-d MADDESİ KAPSAMINDA İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ

İŞ KANUNU 25/II-d MADDESİ KAPSAMINDA İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİA. İş Sözleşmesi Ve Şekil Şartlarıİş ilişkisinin tanımı İş Kanunu 8. Maddesi kapsamında yapılmıştır. Kanun maddesi kapsamında işsözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyiüstlenmesinden oluşan sözleşme olarak tanımlanmıştır. Devamla iş sözleşmesi mevzuat hükümleri saklıkalmak kaydıyla özel bir şekle bağlı olmadığı...

İŞÇİNİN YAPMAKLA ÖDEVLİ BULUNDUĞU GÖREVLERİ KENDİSİNE HATIRLATILDIĞI HALDE YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ
Yazı

İŞÇİNİN YAPMAKLA ÖDEVLİ BULUNDUĞU GÖREVLERİ KENDİSİNE HATIRLATILDIĞI HALDE YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ

İŞÇİNİN YAPMAKLA ÖDEVLİ BULUNDUĞU GÖREVLERİ KENDİSİNE HATIRLATILDIĞI HALDE YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ İş sözleşmesi, iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Bu karşılıklı sözleşmeden işçi bakımından iş görme, itaat, sadakat, işveren açısından ise ücret ödeme, işçiyi gözetme, eşit işlem yapma gibi borçlar doğar. İş sözleşmesinin sürekli bir borç ilişkisi yaratması nedeniyle adı geçen borçlar ani edimli borçlardan...

  • 1
  • 2