3 Kasım 20203 Kasım 2020
0Comments OffBy In Yayınlarımız

İŞ KANUNU 25/II-d MADDESİ KAPSAMINDA İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ A. İş Sözleşmesi Ve Şekil Şartları İş ilişkisinin tanımı İş Kanunu 8. Maddesi kapsamında yapılmıştır. Kanun maddesi kapsamında iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmeolarak tanımlanmıştır. Devamla iş sözleşmesi mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla özel…

3 Kasım 20203 Kasım 2020
0Comments OffBy In Yayınlarımız

İŞÇİNİN YAPMAKLA ÖDEVLİ BULUNDUĞU GÖREVLERİ KENDİSİNE HATIRLATILDIĞI HALDE YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ İş sözleşmesi, iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Bu karşılıklı sözleşmeden işçi bakımından iş görme, itaat, sadakat, işveren açısından ise ücret ödeme, işçiyi gözetme, eşit işlem yapma gibi borçlar doğar. İş sözleşmesinin sürekli bir borç ilişkisi yaratması nedeniyle adı geçen borçlar ani edimli borçlardan…

3 Kasım 20203 Kasım 2020
0Comments OffBy In Yayınlarımız

İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMSIZLIK NEDENİYLE DERHAL FESHİ GİRİŞ             Bir iş sözleşmesinin sona ermesi esas olarak, eğer belirli süreli iş sözleşmesi ise sürenin dolması halinde, belirsiz süreli iş sözleşmesi ise bildirim yapılması halinde gerçekleşmektedir. İş ilişkisi devam ederken bazı davranışların yapılması ve/veya bazı durumların ortaya çıkması halinde iş sözleşmesinin herhangi bir bildirim yapılmasını veya sürenin dolmasını…

3 Kasım 20203 Kasım 2020
0Comments OffBy In Yayınlarımız

MUVAZAALI ASIL İŞVEREN- ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ Türk Hukukunda asıl olan İşveren’in işini kendi işçileri ile görmesidir. Bu yönüyle istisnai mahiyette olan asıl-alt işverenlik ilişkisinin kurulabilmesi belirli koşulların gerçekleşmesine bağlıdır. İşyerlerinde alt işverenler ancak, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren ya da yardımcı işlerde işçi çalıştırabilmektedir. Ancak, alt işverenlik ilişkisinin hatalı yorumlanması uygulamada…

3 Kasım 20203 Kasım 2020
0Comments OffBy In Yayınlarımız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI VE UYGULAMADAN ÖRNEKLER Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişi ile ilişkilendirilebilecek her türlü veridir. Örneğin; TC Kimlik No, ad- soyad, e-posta, adres, genetik bilgiler, alışveriş tercihleri en yaygın kullanılan kişisel veri örneklerindendir. Veri Sorumlusu; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu…

3 Kasım 20203 Kasım 2020
0Comments OffBy In Yayınlarımız

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (“Koronavirüs”) salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, salgın nedeniyle işçi ve işveren üzerindeki yüklerin paylaştırılması ve giderilmesi, ekonomik program  hedeflerinin gerçekleştirilmesi ile vergide adaleti ilkelerine uygun biçimde düzenlemeler yapılması amacıyla bir kısım kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. 16.10.2020…

8 Ekim 20203 Kasım 2020
0Comments OffBy In Yayınlarımız

İŞÇİNİN İŞVERENİN BAŞKA BİR İŞÇİSİNE CİNSEL TACİZDE BULUNMASI Toplumsal hayatta birlikte yaşamanın sonuçlarından biri olan cinsel taciz hukuki, ahlaki ve sosyolojik boyutları olan bir kavramdır. Genel olarak günlük hayatımızın her anında uğrayabilme ihtimalimiz olan cinsel tacize günün büyük bir bölümünü birlikte geçirilen yerlerden olan işyerlerinde meydana gelmemesi neredeyse olanaksızdır. İş hayatında meydana gelen cinsel taciz…

8 Ekim 20203 Kasım 2020
0Comments OffBy In Yayınlarımız

İŞ KANUNU MD. 25/II (ı) BENDİ GEREĞİNCE İŞÇİNİN İŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMESİ VEYA İŞYERİNDEKİ MALLARI ZARARA UĞRATMASI’ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN DERHAL FESHİ GİRİŞ 4857 Sayılıİş Kanunu 25. maddesinin II. fıkrasının (ı) bendi kapsamında; “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan…

21 Mayıs 202010 Ekim 2020
0Comments OffBy In Çalışma Alanları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanımız hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

19 Mayıs 202011 Ekim 2020
0Comments OffBy In Çalışma Alanları

Şirket Bölünme, Birleşme ve Devralmaları alanımız hakkında detaylı bilgi için tıklayınız